فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین (HABL) - مشخصات مقاله