فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین (HABL) - واژه نامه اختصاصی